Tarieven Logopedie 2022

Tarieven Logopedie 2022

Logopedische zorg wordt in 2022 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedie Kapaan heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

Tarieven zonder verzekering

Bij ons kunt u ook terecht als u geen zorgverzekering heeft of als u geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen uw zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krjgt u een rekening thuisgestuurd, die u zelf moet voldoen. De prijzen zoals hieronder genoemd gelden vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022 en als de behandeling buiten de voorwaarden van uw zorgverzekering valt. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

DIENST (ZITTING) TARIEF
Anamnese en onderzoek na verwijzing   € 86,00
Behandeltarief   € 43,00
Uittoeslag   € 23,00
Eenmalig onderzoek   € 86,00
Preverbale logopedie   € 86,00
Preverbale logopedie aan huis   € 119,00
Telefonische zitting *   € 43,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt *   € 43,00

* Wordt door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de verzekeraar vergoed. Het tarief voor de te laat afgezegde of niet nagekomen afspraak bedraagt 100% van het geldende tarief.

INFORMATIE M.B.T. INTERCOLLEGIAAL OVERLEG 

Er wordt steeds vaker door scholen en andere instanties (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs) een beroep gedaan op de specifieke deskundigheid van de logopedisten binnen onze praktijk in de vorm van een intercollegiaal overleg. Tijdens een dergelijk overleg vindt er afstemming plaats met de leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider om de zorg rondom de desbetreffende leerling zo optimaal mogelijk te coördineren. Daarnaast neemt vanuit scholen en andere instanties ook de vraag naar logopedische onderzoekverslagen en logopedische behandelverslagen toe. Wij merken echter met enige regelmaat dat er nog onduidelijkheid bestaat over de onkosten van deze werkzaamheden.

Leerlingen met bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis op een reguliere basisschool krijgen behandeling van een logopedist op de kosten van de zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Daarnaast neemt door de invoering van passend onderwijs de vraag naar het verrichten van onderzoek en het maken van een logopedisch verslag voor bijvoorbeeld de aanvraag van een (her)indicatie voor een cluster 2 arrangement toe. Voor deze aanvraag moet vaak onderzoek worden gedaan dat niet binnen het logopedisch behandelplan van de leerling past. Het onderzoek en de bijbehorende verslaggeving kost tijd, dat ook wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd mag worden.

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logopedie Kapaan voor deze werkzaamheden onkosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling. 

De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden. Zie onderstaande tarieven.

NIET VERGOED DOOR ZORGVERZEKERAAR TARIEF
Overleg met derden (cliënt-/leerlingbespreking) **   € 43,00
Verslaglegging aan derden **   € 43,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak ***   € 32,50

**   De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen.
*** De cliënt krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen.