Privacy Policy

Privacy Policy

Logopedie Kapaan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie Kapaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopedie Kapaan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Logopedie Kapaan verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • invullen van het Elektronisch Patiëntendossier;
 • communicatie met betrokkenen over cliënten indien hier door de cliënt en/of ouders schriftelijke toestemming voor is gegeven (afhankelijk van leeftijd en gezaghebbende);
 • grondslag voor deze persoonsgegevens is: Elektronisch Patiëntendossier aanmaken ten behoeve van de logopedische behandeling optimaal en de daarbij behorende declaratie te kunnen uitvoeren bij uw zorgverzekeraar.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie Kapaan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 •  ID nummer;
 • huisarts;
 • zorgverzekeraar;
 • BSN;
 • gerelateerde medische informatie.

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Kapaan opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende 15 jaar na beëindiging van de behandeling (volwassenen) en gedurende 15 jaar na het 18e levensjaar (kinderen) en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • declareren bij de zorgverzekeraar van de cliënt;
 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Logopedie Kapaan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Logopedie Kapaan van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U heeft tevens het recht uw dossier in te zien. Het kan echter voorkomen dat er gegronde redenen zijn dit te weigeren. Gegronde redenen zijn:

 • de privacy van een ander wordt geschaad;
 • ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kind onder de 12 jaar inzien;
 • is uw kind ouder dan 12 jaar, dan heeft u toestemming van uw kind nodig.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Logopedie Kapaan verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie Kapaan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Kapaan opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Logopedie Kapaan
Herman Heijermanslaan 4
2741 ZJ  Waddinxveen
info@logopediepraktijk-waddinxveen.nl